Toimintasuunnitelma | 2019

Toiminnan tarkoitus

Kuhmon Yrittäjät ry toimii Kuhmossa toimivien pienten ja keskikokoisten yritys- ten ja yksinyrittäjien yrittäjä-, elinkeino- ja työantajapoliittisena etujärjestönä. Paikallisyhdistyksen tarkoituksena on asiantuntijana ja vaikuttajana parantaa yritysten ja yrittäjien kannattavan toiminnan edellytyksiä omalla kotipaikkakunnalla.

Kuhmon Yrittäjien tehtävä on tavoittaa potentiaaliset jäsenet ja kertoa heille yhdistyksestä paikallisyhdistyksenä, Kainuun Yrittäjistä aluejärjestönä sekä Suo- men Yrittäjistä yrittäjien omana kattojärjestönä. Edellä mainittujen yhdistysten toiminnasta kerrottaessa korostetaan yhteistyön ja jäsenyyden mukanaan tuomia etuja.

Toiminnan tavoitteet

Toiminnassaan Kuhmon Yrittäjät pyrkii:

  • Yrittäjämyönteisyyden lisäämiseen paikkakunnalla
  • Verkostoitumiseen eri sidosryhmien ja toisten yrittäjien kanssa1
  • Jäsenten yhteisten asioiden hoitamiseen sekä koulutukseen1
  • Jäsenten henkisten ja fyysisten voimavarojen ylläpitämiseen
  • Yhteistyön kehittämiseen kaupungin kanssa1

Toiminta

Kevät- ja syyskokous pidetään yhdistyksen sääntöjen mukaisesti, syyskokous marraskuussa ja kevätkokous huhtikuussa. Kevätkokouksen yhteydessä järjestetään Kevätryssäys myöhemmin sovittavassa paikassa.

Hallitus kokoontuu toimintavuoden aikana noin 12 kertaa. Jatketaan jäsenhankintakampanjaa yhteistyössä Kainuun Yrittäjien kanssa.

Uusille jäsenille järjestetään tutustumistilaisuus. Yrittäjäyhdistys järjestää toimintavuoden aikana vähintään yhden uusien jäsenten tutustumistilaisuuden, joka on Kuhmon Kesärieha 2019 yhteydessä. Tilaisuudessa esitellään Kuhmon Yrittäjien toimintaa sekä yleensä yrittäjäliikkeen tavoitteita ja toimintaa. Tärkeä kohderyhmä ovat uudet, nuoret yrittäjät.

Yhdistys osallistuu kaupungin ja yrittäjien yhdessä toteuttamaan säännölliseen yhteydenpitoon. Vuoden aikana järjestetään vähintään neljä kertaa aamukahvitilaisuus, joihin kutsutaan tarpeen mukaan kaupungin luottamus- ja virkamiehiä tai muita yhteistyötahoja. Tilaisuuksien järjestämisen käytännöstä ja jaosta sovitaan vuoden 2019 alussa kaupungin kanssa.

Yhdistys pyrkii järjestämään vierailuja ja tutustumiskäyntejä erityisesti uusiin yrityksiin, muualla toimiviin yrittäjäyhdistyksiin sekä erikseen päätettäviin kohteisiin Kainuuseen, muualle Suomeen tai ulkomaille.

Koulutustilaisuuksia järjestetään tarpeen mukaan. Koulutus toteutetaan yhdessä Kainuun TE-toimiston, Kuhmon kaupungin ja mahdollisten muiden tahojen kanssa. Jäsenkunnalle järjestetään koulutus- ja tutustumismatka yhteisesti sovittavaan kohteeseen, joka voi olla myös ulkomailla. Koulutuksien suunnittelusta vastaa koulutusvastaava, jonka hallitus nimeää tulevalle toimintakaudelle.

Kuhmon Yrittäjät ry tekee yhteistyötä Kuhmon kaupungin Woodpoliksen kanssa liittyen vuoden 2019 koulutustarjontaan. Kuhmon Yrittäjät ry edistää osaltaan Woodpoliksen kanssa yhteistyössä kehitettyä koulutustarjontaan, tukee mahdollisuuksien mukaan Woodpoliksen suunniteltua virtuaalikampusta sekä tekee yhteistyötä koulutukseen osallistuvien toimijoiden kanssa.

Yhteistyötä ammatillista ja muuta opetusta antavien oppilaitosten ja organisaatioiden kanssa jatketaan ja kehitetään sitä etsimällä myös uusia muotoja (esim. virtuaalikampus). Yhtenä yhteistyön aiheena ovat YritysRekry-messutapahtuma, joka toteutetaan helmikuussa 2019 yhteistyössä lukion ja ylä- koulun kanssa.

Lisäksi tilaisuuksia, joissa avataan nuorelle työhaastattelussa ja työelämässä käyttäytymistä, sekä pyritään opettamaan työelämän käytänteitä nuoria kiinnostavalla tavalla. TET-jaksojen hyödyntämistä kehitetään parantamalla niiden suunnittelua ja sitoutumista sekä yrityksissä että oppilaitoksissa. Perusopetuksen yläasteen sekä lukion oppilaille jaetaan stipendit sääntöjen mukaisella tavalla.

Toimitaan aktiivisesti nuorten yrittäjyyskasvatuksen hyväksi ja etsitään ja kehitetään siihen sopivia toimintamuotoja yhdessä koulun, erityisesti opinnonohjaajien, kanssa. Tavoitteena on lisätä nuorten kiinnostusta yrittämiseen ja kehittää yritteliästä asennetta.

Kuhmon Yhteislukion ja Yläkoulun kanssa kehitetään työharjoittelutoimintaa ja sovitaan yhteisistä toimintatavoista kesätyö-, kiireapulainen-, sesonki- ja osa-aikatyöpaikkojen tiedottamisesta, yrittäjän ja nuoren kohtaamisesta, sekä mm. työharjoittelukurssin järjestämisessä.

Yrittäjäyhdistyksen toteuttaman Kuhmon vapaa-ajan asuntojen markkinointiprojektin tavoitteena on ollut vilkastuttaa paikkakunnan talouselämää tonttien myyntiä ja loma-asuntojen rakentamista edistämällä. Kuhmon Yrittäjät ry verkostoituu mm. Kuhmon Mökkitoimikunnan kanssa ja pyrkii löytämään uusia väyliä tukemaan rakentamista ja vapaa-ajan viettoa Kuhmossa.

Mikäli on löydettävissä järkevä rahoituskohde, jolla Kuhmon loma-asunto rakentamista ja rantatontti tarjontaa saadaan näkyvämmäksi, voidaan hyödyntää markkinointiprojektista jäljelle jäänyttä n. 4000 € summaa.

Projektille ei ole arvioitu vuoden 2019 talousarviossa menoja eikä tuloja, koska toimenpiteitä ei ole suunniteltu valmiiksi toteutusasteelle.

Suomen yrityskummit ry on kokeneista yrittäjistä, yritysjohtajista ja elinkeinoelämän vaikuttajista koostuva asiantuntijaverkosto. Yrityskummi on yrittäjän keskustelukumppani ja sparraaja ideoiden kehittelyssä ja niiden viemisessä eteenpäin. Yrityskummit toimivat luottamuksellisesti noudattaen eettisiä sääntöjä, ja keskusteluun yritetään etsiä alan asiantuntija. Kuhmossa yrityskummeiksi ovat lupautuneet Arto Appelgren, Erkki Airaksinen ja Pentti Salmela. Hallitus päivittää kummitoiminnan ja uusien kummien saatavuuden myös vuoden 2019 aikana.

Kaupungin työllistämisprojektit Kuhmon Yrittäjät on mukana Kuhmon kaupungin työllistämistä parantavissa projekteissa Kuhmon Työvire ja Hyvä Arki -projekteissa. Kuhmon Yrittäjätien edustaja ohjausryhmässä on hallituksen nimeämänä henkilönä Esa Piirainen. Hyvä Arki päättyy v. 2018 lopussa, kenties yhteistyötä ELSA-hankkeen kanssa.

Kuhmon Kesärieha 2019 järjestämisen edellytykset jatkossa arvioidaan kartoittamalla mahdolliset yhteistyökumppanit, jäsenten sitoutuminen, tarkoitukseen soveltuva paikka ja ajankohta. Vaihtoehtona huomioidaan lisäksi jokin muu yrityksiä palveleva kaupallinen tapahtuma, joka voi sijoittua myös jonkin olemassa olevan tai mahdollisen uuden Kuhmossa järjestettävän tapahtuman yhteyteen. Mikäli hallitus arvioinnin tuloksena päätyy Kesämessujen/vastaavan tapahtuman järjestämiseen v. 2020, käynnistetään niiden valmistelu hyvissä ajoin nimeämällä valmistelutoimikunta.

Kuhmon Yrittäjät toimii aktiivisesti, jotta Kuhmoon saadaan syntymään pitkä- jänteinen yhteistyö-, toiminta- ja rahoitusmalli erilaisten tapahtumien lisäämiseksi ja palvelualan yritysten, Kuhmo-talon ja palvelun tuottajien toiminnan edistämiseksi pitkin vuotta. Lähtökohtana on ohjelma- ja palvelupakettien kehittäminen niin, että matkailijoiden määrä Kuhmossa lisääntyy ja viipyminen jatkuu.

Jatketaan yhteistyötä naapurialueiden Yrittäjät ry:n kanssa.

Valtakunnallisille yrittäjäpäiville 18.-19.10.2019 Lahdessa osallistuu mahdollisimman monta hallituksen jäsentä. Myös jäsenyrityksiä kannustetaan osallistumaan Valtakunnallisille yrittäjäpäiville.

Yrittäjäyhdistys on mukana luomassa Kuhmon ulkoista ilmettä joulun ja uuden vuoden ajaksi. Yrittäjäyhdistys järjestää joulunavaustilaisuuden marraskuun lopulla tai joulukuun alussa, jossa myös palkitaan vuoden Kuhmolainen 2019.

Kartoitetaan yhdessä kaupungin ja muiden kumppanien kanssa, miten Tonttukaupunki-ajatusta voidaan edelleen kehittää. Käynnistetään 2019 joulunavaus-/muiden joulunajan tapahtumien kehittäminen/uudistaminen ja tuotteistaminen kokoontumalla 8.1.2019 palautepalaveriin, sekä myöhemmin järjestämällä suunnittelutilaisuus 5.2.2019.

Yrittäjien henkisen ja fyysisen kunnon edistämiseen tähtäävään toimintaa jatketaan. Järjestetään kuntosalitapahtuma jäsenille mahdollisuuksien mukaan. Lisäksi voidaan osallistua muihin yrittäjien liikuntatapahtumiin. Järjestetään mahdollisuuksien mukaan retki johonkin suurkaupunkiin, jossa tutustutaan alueen yritystoimintaan sekä luodaan matkapakettiin elementtejä yrittäjän henki- sen hyvinvoinnin edistämiseksi. Hallitus valmistelee kohteen vuoden 2019 kesäkuuhun mennessä.

Yrittäjät järjestää, jos jäsenillä on kiinnostusta, 2019 jäseniltoja Korpikinoon elokuvan katselun merkeissä. Tilaisuudet olisivat yksityisluontoisia yrittäjille ja heidän perheilleen suunnattuja. Jäsentiedottamista varten toteutetaan yhdessä paikallislehti Kuhmolaisen kanssa Yrittäjien tiedotuslehti. Omien verkkosivujen ja Facebook-sivujen hyödyntäminen.

Kuhmon Yrittäjät pyrkii järjestämään tervehdyskäynnin uusiin kuhmolaisiin yrityksiin, jotka aloittavat liiketoiminnan sekä niihin yrityksiin, joissa on tapahtunut sukupolvenvaihdoksia. Lisäksi huomioidaan yritysten ja yrittäjien pyöreät merkkipäivät.

Lisätään yhdessä Kuhmon kaupungin kanssa mahdollisuuksien mukaan yhteistyötä Kostamuksen kaupungin kanssa. Etsitään yhteistyötahoja sekä uusia keinoja markkinoida kuhmolaisia tuotteita ja palveluja itärajan taakse.

Senioriyrittäjät jäsenistössä huomioidaan toiminnassa. Jäsenmäärätavoite on 16 jäsenyritystä 31.12.2019 mennessä.