Toimintasuunnitelma | 2021

Toiminnan tarkoitus

Kuhmon Yrittäjät ry toimii Kuhmossa toimivien pienten ja keskikokoisten yritys- ten ja yksinyrittäjien yrittäjä-, elinkeino- ja työantajapoliittisena etujärjestönä. Paikallisyhdistyksen tarkoituksena on asiantuntijana ja vaikuttajana parantaa yritysten ja yrittäjien kannattavan toiminnan edellytyksiä omalla kotipaikkakunnalla.

Kuhmon Yrittäjien tehtävä on tavoittaa potentiaaliset jäsenet ja kertoa heille yhdistyksestä paikallisyhdistyksenä, Kainuun Yrittäjistä aluejärjestönä sekä Suo- men Yrittäjistä yrittäjien omana kattojärjestönä. Edellä mainittujen yhdistysten toiminnasta kerrottaessa korostetaan yhteistyön ja jäsenyyden mukanaan tuomia etuja.

Toiminnan tavoitteet

Toiminnassaan Kuhmon Yrittäjät pyrkii:

  • Yrittäjämyönteisyyden lisäämiseen paikkakunnalla
  • Verkostoitumiseen eri sidosryhmien ja toisten yrittäjien kanssa1
  • Jäsenten yhteisten asioiden hoitamiseen sekä koulutukseen1
  • Jäsenten henkisten ja fyysisten voimavarojen ylläpitämiseen
  • Yhteistyön kehittämiseen kaupungin kanssa1

Toiminta

Kuhmon Yrittäjät ry teki vuoden 2020 aikana sääntömuutoksen, jossa kevennettiin kokousmäärää. Vuodesta 2020 alkaen on käytössä yhden sääntömääräisen kokouksen malli. Kuhmon Yrittäjä ry on määrittänyt kokousajankohdaksi
syksyn, näin ollen syyskokous pidetään yhdistyksen sääntöjen mukaisesti marraskuussa jäsenistölle tarjottavan jouluaterian yhteydessä..

Hallitus kokoontuu toimintavuoden aikana noin 9 kertaa. Kokouksia voidaan sopia tarpeen mukaisesti enemmänkin ja nopeissa päätöstä vaativissa asioissa
voidaan hyödyntää erillisiä sähköpostikokouksia. Kokousmenetelmissä huomioidaan koronaviruksen vaatimat hygienia- ja etäisyysvaatimukset.

Jatketaan jäsenhankintakampanjaa yhteistyössä Kainuun Yrittäjien kanssa.

Uusille jäsenille järjestetään tutustumistilaisuus. Yrittäjäyhdistys järjestää toimintavuoden aikana vähintään yhden uusien jäsenten tutustumistilaisuuden, joka on Kuhmon Kesärieha-2021 yhteydessä. Tilaisuudessa esitellään Kuhmon Yrittäjien toimintaa sekä yleensä yrittäjäliikkeen tavoitteita ja toimintaa. Tärkeä kohderyhmä ovat uudet, nuoret yrittäjät.

Yhdistys osallistuu kaupungin ja yrittäjien yhdessä toteuttamaan säännölliseen yhteydenpitoon. Vuoden aikana järjestetään yhdessä Kuhmon kaupungin
kanssa neljä kertaa aamukahvitilaisuus, joihin kutsutaan tarpeen mukaan kaupungin luottamus- ja virkamiehiä tai muita yhteistyötahoja. Tilaisuuksien järjestämisen käytännöstä ja jaosta sovitaan vuoden 2021 alussa kaupungin kanssa.

Yhdistys pyrkii järjestämään vierailuja ja tutustumiskäyntejä erityisesti uusiin yrityksiin, muualla toimiviin yrittäjäyhdistyksiin, ja erikseen päätettäviin
kohteisiin Kainuuseen, muualle Suomeen tai ulkomaille. Vierailuissa toteutetaan varovaisuutta ja huolellisuutta mahdollisen koronaviruksen riskin pienentämiseksi.

Koulutustilaisuuksia järjestetään tarpeen mukaan. Koulutus toteutetaan yhdessä Kainuun TE-toimiston, Kuhmon kaupungin ja mahdollisten muiden tahojen kanssa. Jäsenkunnalle järjestetään koulutus- ja tutustumismatka yhteisesti sovittavaan kohteeseen, joka voi olla myös ulkomailla. Koulutuksien suunnittelusta vastaa koulutusvastaava, jonka hallitus nimeää tulevalle toimintakaudelle.

Kuhmon Yrittäjät ry ajaa kuhmolaisten yritysten etua paikallisen koulutustarjonnan laadun, kustannustehokkuuden ja saatavuuden edistämiseksi. Yhdistys
myös tekee yhteistyötä Kuhmon kaupungin kanssa liittyen vuoden 2021 koulutustarjontaan. Kuhmon Yrittäjät ry edistää Kuhmon kaupungin alueenkoulutustarjontaa, sekä tukee mahdollisuuksien mukaan yhteistyötä koulutukseen osallistuvien toimijoiden kanssa. Yhteistyötä ammatillista ja muuta opetusta antavien oppilaitosten ja organisaatioiden kanssa jatketaan ja kehitetään etsimällä myös uusia muotoja erikseen sovittavana aikana yhteistyössä lukion ja yläkoulun kanssa. Lisäksi tilaisuuksia, joissa avataan nuorelle työhaastattelussa ja työelämässä käyttäytymistä, sekä pyritään opettamaan työelämän käytänteitä nuoria kiinnostavalla tavalla. TET-jaksojen hyödyntämistä kehitetään parantamalla niiden suunnittelua ja sitoutumista sekä yrityksissä että oppilaitoksissa. Perusopetuksen yläasteen sekä lukion oppilaille jaetaan stipendit sääntöjen mukaisella tavalla. Toimitaan aktiivisesti nuorten yrittäjyyskasvatuksen hyväksi ja etsitään ja kehitetään siihen sopivia toimintamuotoja yhdessä koulun, erityisesti opinnonohjaajien, kanssa. Tavoitteena on lisätä nuorten kiinnostusta yrittämiseen ja kehittää yritteliästä asennetta.

Kuhmon Yhteislukion ja Yläkoulun kanssa kehitetään työharjoittelutoimintaa ja sovitaan yhteisistä toimintatavoista kesätyö-, kiireapulainen-, sesonki- ja osaaikatyöpaikkojen tiedottamisesta, yrittäjän ja nuoren kohtaamisesta, sekä mm. työharjoittelukurssin järjestämisessä.

Yrittäjäyhdistyksen toteuttaman Kuhmon vapaa-ajan asuntojen markkinointiprojektin tavoitteena on ollut vilkastuttaa paikkakunnan talouselämää tonttien myyntiä ja loma-asuntojen rakentamista edistämällä. Kuhmon Yrittäjät ry verkostoituu mm. Kuhmon Mökkitoimikunnan kanssa, ja pyrkii löytämään
uusia väyliä tukemaan rakentamista ja vapaa-ajan viettoa Kuhmossa. Vuoden 2020 aikana yhteistoiminta toiminta liki pysähtyi koronaviruksen tuoman epävarmuuden takia. Mikäli vuoden 2021 aikana on löydettävissä järkevä rahoitus, tai hankekohde, jolla Kuhmon kiinnostavuutta loma-asunto rakentamiseen  ja rantatonttitarjontaan saadaan näkyvämmäksi, voidaan hyödyntää markkinointiprojektista jäljelle jäänyttä rahasummaa.
Projektille ei ole arvioitu vuoden 2021 talousarviossa menoja eikä tuloja, koska toimenpiteitä ei ole suunniteltu valmiiksi toteutusasteelle.

Yrityskummit Suomen yrityskummit ry on kokeneista yrittäjistä, yritysjohtajista ja elinkeinoelämän vaikuttajista koostuva asiantuntijaverkosto. Yrityskummi on yrittäjän keskustelukumppani ja sparraaja ideoiden kehittelyssä ja niiden viemisessä eteenpäin. Yrityskummit toimivat luottamuksellisesti noudattaen eettisiä  sääntöjä, ja keskusteluun yritetään etsiä alan asiantuntija. Kuhmossa yrityskummeiksi ovat lupautuneet Arto Appelgren, Erkki Airaksinen ja Pentti Salmela. Hallitus päivittää kummitoiminnan ja uusien kummien saatavuuden myös vuoden 2021 aikana.

Kaupungin työllistämisprojektit Kuhmon Yrittäjät ry on mukana Kuhmon kaupungin työllistämistä parantavissa projekteissa, kuten Kuhmon Työvire ja
Elsa-hankkeessa. Kuhmon Yrittäjätien edustaja ohjausryhmässä on hallituksen nimeämänä henkilönä Esa Piirainen.

Kuhmon Kesärieha-2021 messutapahtuma järjestetään kesäkuun lopussa. Järjestämisen kehittämisen eri painoarvot arvioidaan kartoittamalla
mahdolliset yhteistyökumppanit, jäsenten sitoutuminen, tarkoitukseen soveltuva paikka ja ajankohta. Kuhmon Kesärieha 2021 Messutapahtuman järjestämisen valmistelu v. 2021 käynnistetään hyvissä ajoin nimeämällä valmistelutoimikunta.

Kuhmon Yrittäjät toimii aktiivisesti, jotta Kuhmoon saadaan syntymään pitkäjänteinen yhteistyö-, toiminta- ja rahoitusmalli erilaisten tapahtumien
lisäämiseksi ja palvelualan yritysten, Kelon, Kuhmo-talon ja palvelun tuottajien toiminnan edistämiseksi pitkin vuotta. Lähtökohtana on ohjelma- ja palvelupakettien kehittäminen niin, että matkailijoiden määrä Kuhmossa lisääntyy ja viipyminen jatkuu.

Jatketaan yhteistyötä naapurialueiden ja naapurimaan (Venäjä) Yrittäjät ry:n kanssa.

Valtakunnallisille yrittäjäpäiville 24.-25.9.2021 Jyväskylässä osallistuu mahdollisimman monta hallituksen jäsentä. Myös jäsenyrityksiä kannustetaan
osallistumaan Valtakunnallisille yrittäjäpäiville.

Kuhmon Yrittäjät ry. on mukana luomassa Kuhmon ulkoista ilmettä joulun ja uuden vuoden ajaksi. Kuhmon Yrittäjät ry yhdessä Kuhmon kaupungin kanssa
järjestää joulunavaustilaisuuden marras-joulukuun vaiheessa, jossa myös palkitaan vuoden Kuhmolainen 2021. Kartoitetaan yhdessä kaupungin ja muiden kumppanien kanssa, miten Tonttukaupunki-ajatusta voidaan edelleen kehittää. Käynnistetään 2021 joulunavaus-/muiden joulunajan tapahtumien kehittäminen/uudistaminen ja tuotteistaminen kokoontumalla eri toimijoiden kanssa ennen tapahtumaa.

Yrittäjien henkisen ja fyysisen kunnon edistämiseen tähtäävään toimintaa jatketaan. Vuoden 2019 aika todettiin, että kuhmolaisten yrittäjien arkikiireet
ei mahdollista kovinkaan pitkille matkoille osallistumista. Toisaalta vuoden 2021 koronaviruksen kurimuksessa ei ole varmuutta, onko matka/matkat edes mahdollisia. Näistä telkijöistä huolimatta pyritään mahdollisuuksien mukaan toteuttamaan retki johonkin kohteeseen (kotimaa tai ulkomaa), jossa tutustutaan
alueen yritystoimintaan sekä luodaan matkapakettiin elementtejä yrittäjän henkisen hyvinvoinnin edistämiseksi. Hallitus valmistelee mahdollisen kohteen ja
selvittää retken vaarat ja riskit vuoden 2021 kesäkuuhun mennessä.

Jäsentiedottamista varten toteutetaan yhdessä paikallislehti Kuhmolaisenkanssa Yrittäjien tiedotuslehti. Lisäksi maksimoidaan omien verkkosivujen ja
Facebook-sivujen hyödyntäminen.

Kuhmon Yrittäjät pyrkii järjestämään tervehdyskäynnin uusiin kuhmolaisiin yrityksiin, jotka aloittavat liiketoiminnan sekä niihin yrityksiin, joissa on
tapahtunut sukupolvenvaihdoksia. Lisäksi huomioidaan yritysten ja yrittäjien pyöreät merkkipäivät.

Vuoden 2019 aikana lisättiin kanssakäymistä Kostamuksen yrittäjien kanssa.Vuoden 2020 aikana kanssakäyminen estyi koronaviruksen karanteerirajoitusten  takia. 2021 tavoitteena on lisätä mahdollista yhteistyötä yhdessä Kuhmon
kaupungin kanssa Kostamuksen kaupungin ja Kostamuksen yrittäjäjärjestön kanssa. Etsitään yhteistyötahoja sekä uusia keinoja markkinoida kuhmolaisia tuotteita ja palveluja itärajan taakse.

Senioriyrittäjät jäsenistössä huomioidaan toiminnassa. Jäsenmäärätavoite on 16 jäsenyritystä 31.12.2021 mennessä.